GDPR

AnswerOnline Sverige AB är personuppgiftsbiträde i relation till våra kunder. Med anledning av de nya dataskyddsregler (GDPR)som har trätt i kraft har vi uppdaterat våra interna rutiner avseende personuppgifter, anpassat våra system för GDPR samt utbildar vår personal.

Kunders personaluppgifter

För att kunna utföra våra svarstjänster sparar vi information om våra kunders personal. Registret innehåller namn, befattning, kontaktinformation, nyckelord, svarsbesked etc. Informationen sparar vi i syfte att kunna hantera samtalen på ett så bra sätt som möjligt.

Våra kunder har tillgång till sina personuppgifter via vår webbaserade tjänst Mina Sidor och kan radera/uppdatera information och exempelvis ta bort personal som slutat. Våra kunduppgifter enligt detta register gallras inte automatiskt då många av våra kunder är återkommande. På begäran kan vi radera / exportera personuppgifter ur detta register som därefter inte kan återskapas.

Telefonmeddelanden till kunder och personal raderas automatiskt

AnswerOnline registrerar meddelanden när man söker våra kunder samt deras personal. Dessa telefonmeddelanden innehåller vanligen namn, företag, kontaktuppgifter, ärende m.m. Vanligtvis skickas denna information till vår kund direkt via e-post, SMS etc. Uppgifterna sparas i AnswerOnlines databas endast under en begränsad tid och kommer att raderas automatiskt efter 6 månader och går därefter inte att återskapa. Detta innebär att vi exempelvis sparar telefonmeddelanden i 6 månader. Vi ser det som en service gentemot våra kunder att de inom en rimlig tid kan ta del av meddelandet samt läsa det igen vid behov. I syfte att värna den enskildes personliga integritet raderar vi därefter uppgifterna då vi som utgångspunkt bedömer att det efter 6 månader saknas relevanta skäl för fortsatt behandling av uppgifterna.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Enligt GDPR krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan den personuppgiftsansvarige (dig som kund) och personuppgiftsbiträdet (AnswerOnline Sverige AB). För att underlätta samarbetet med våra kunder har vi tagit fram ett biträdesavtal anpassat för vår verksamhet. Det finns tillgängligt för undertecknande.

Vid marknadsföring

Det vanligaste är att du själv lämnar dina personuppgifter i samband med att du tecknar ett avtal med oss, det kan tex vara via något vårt kontaktformulär. Men vi samlar också in data från tredje part – som Meta, LinkedIn och Google Analytics.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag. Du har också rätt att begära rättelse om dina personuppgifter är felaktiga eller begära radering av dina personuppgifter. Kontakta oss så hjälper vi dig.